Hệ thống giáo dục Mỹ

Các trường đại học Mỹ nói chung không có thi đầu vào. Đây là một quan điểm rất tiến bộ: học tập là quyền chính đáng của mọi người, mặc dù xuất phát điểm có thể khác nhau. Nhờ vậy, tất cả những ai có chí đều có thể có cơ hội, ngược lại quốc gia cũng không bỏ phí nhân tài.

 

“Ở Mỹ có 2 loại trường đại học Đại học tổng hợp (University) với Đại học đơn ngành (College). “College” chỉ có một ngành học, có thể độc lập hoặc thuộc một “Univerrity”; còn “University” có nhiều ngành, thường bao gồm nhiều “College”.

Các trường đại học Mỹ có thể chia ra làm 6 loại chính:

1. Các trường công của bang (State College hoặc University ): do chính phủ các bang quản lý và cung cấp tài chính. Mỗi bang ở Mỹ có ít nhất một trường Đại học tổng hợp và một số trường đại học đơn ngành loại này.

2. Các trường tư (Private College hoặc University): Thường thu học phí cao hơn so với các trường của bang và thường nhỏ hơn về quy mô.

3. Các trường cao đẳng cộng đồng (Community College): thuộc sự quản lý của các quận hoặc thành phố. Các trường này thường tổ chức các lớp buổi tối cho những người phải làm việc ban ngày. Tuy nhiên, một số quốc gia không công nhận bằng do các trường này cấp.

4. Các trường chuyên nghiệp (Professional School): đào tạo một số chuyên môn sâu như Hội hoạ, Âm nhạc, Kỹ thuật, Thương mại…. Các trường này có thể là thành viên của một trường Đại học tổng hợp hoặc là trường độc lập.

5. Các Viện công nghệ (Institute of Technology): dạy khoa học và công nghệ trong vòng ít nhất bốn năm. Một số cũng nhận nghiên cứu sinh.

6. Các trường của Nhà thờ (Schools run by Church): Nhiều trường đại học Mỹ (College và University) do các tổ chức tôn giáo thành lập và quản lý. Phần lớn các trường này tiếp nhận cả sinh viên thuộc các tôn giáo khác, nhưng ưu tiên những người theo tôn giáo của họ. Sinh viên các trường này thường bắt buộc phải học Kinh thánh và đi lễ nhà thờ.